OTÁZKA – CO JE TO REEDUKACE ?

Tuto otázku mi častou kladou moji klienti. Často si reedukaci pletou s doučováním. Na prvním místě bych chtěla upozornit, že se nejedná o doučování. Proto bych chtěla termín reedukace vysvětlit.

  • Při reedukaci se rozvíjejí funkce, které podmiňují poruchu.
  • Utvářejí se zde dovednosti číst, psát a počítat.
  • Působí pozitivně i na psychiku dítěte.
  • Děti zde často zažívají úspěch jsou proto motivovanější pro další práci.
  1. Postupujeme od nedostatečně rozvinutých funkcí k utváření dovedností bez ohledu na současnou výuku ve třídě. Dílčí poznatky z vyučování se pouze připomínají nebo využívají v reedukačních cvičeních.
  2. Reedukace vychází z rozboru příčin nebo z diagnostiky. Z diagnostiky lze předpokládat, že se jedná o nedostatečný vývoj psychických funkcí, které jsou podmínkou pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní, počítání. Většinou není rozvinuté sluchové, zrakové vnímání a pravolevá prostorová orientace. Velmi často jsou za vznikem SPU různé deficity vývoje řeči.
  3. Navazuje na dosaženou úroveň dítěte, což nesouvisí s věkem ani s učebními osnovami. Při reedukaci však nemůžeme postupovat jinak. Má své etapy, které není možné přeskočit. Pokud nerespektujeme to, na jaké úrovni je dítě, tak obtíže často přetrvávají. Cvičení, která jsou určená pro rozvoj percepcí, motoriky, řeči, pravolevé orientace apod. a provádějí se při reedukaci, nejsou určená pro postupný ročník, ale pro určitou etapu nácviku.
  4. Důležitý je dobrý začátek, motivování dětského klienta a často i rodiče, který je vyčerpaní z každodenního učení. Reedukace zejména zohledňuje osobnost dítěte. Důležitá je při lekcích pohoda, povzbuzení. Je nutné, aby dítě zažívalo první úspěchy a začalo si věřit. Nacvičujeme i sebehodnocení. Z počátku jsou zadávána cvičení, která zdánlivě nesouvisí se čtením, psaním ani počítáním. Rozvíjí se sluchové, zrakové vnímání, řeč, motorika i pravolevá orientace.
  5. Využíván je multisenzoriální přístup. Při lekcích se zapojuje hmat, manipulace, zrak, sluch. Při výuce jazyka zapojuje pantomimu, znázorňuje obsah slova. Cvičíme, rozvíjíme i hrubou a jemnou motoriku.
Nákupní košík
Přejít nahoru