Reedukace/Nápravy - pro koho jsou určené

Určené jsou převážně pro děti, se specifickými poruchami učení (SPU). Tyto poruchy znesnadňují dětem získávání požadovaných vědomostí a dovedností nejen na základní škole. Měli by jste vědět, že v dospělosti mohou tyto přetrvávající SPU bránit i ve výběru zaměstnání kvůli dopadům na psychiku jedince. Často ovlivňují pracovní a osobní vztahy.

Školní výkony těchto dětí, neodpovídají jejich skutečným intelektovým schopnostem, které bývají ve skutečnosti na vyšší úrovni. Negativně působí školní úspěšnost a tím i negativně působí na psychiku. Děti mívají snížené sebehodnocení, mohou se uzavřít do sebe, trpět úzkostí, nebo školní fobií. 

Metody a postupy reedukace SPU mohou těmto dětem pomoci rychleji a snadněji zvládnout jejich obtíže. Tím se zmírní výše uvedené negativní dopady nejen na jejich úspěšnost. 

Velmi důležité je včasné rozpoznání a diagnostikování SPU, na jejichž podkladě je třeba zvolit reedukační postupy. 

Vzniku SPU lze předejít preventivními opatřeními realizovanými v předškolním věku. Z tohoto důvodů nabízím pro děti lekce reedukací (nápravy) SPU i moveterapii. Jednotlivé lekce přizpůsobuji aktuálním potřebám, problémům i věku dítěte. (více naleznete: v Reedukace specifických poruchách učení Jucovičová, Žáčková apod.)

Krátce o SPU

Jedná se o ,,neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti“. 

Jsou vrozené nebo získané v raném dětství. Vznikají určitým poškozením v období před narozením, při narození a časně po narození dítěte. Roli zde hraje i dědičnost, nebo i kombinace obojího. Někdy mají i souvislost s lateralizací, s poruchou spolupráce mozkových hemisfér nebo s poruchou vývoje dítěte. 

Intelektové schopnosti dětí s těmito poruchami bývají průměrné až nadprůměrné. Bývají oslabeny funkce, které jsou potřebné k osvojení psaní čtení a počítání. Jedná se o funkce kognitivní (poznávací), kdy je porušena například schopnost koncentrace pozornosti, paměť, myšlení, řeč, proces automatizace, matematické představy. Narušeny bývají funkce percepční – smyslové vnímání (zrakové, sluchové). Motorické koordinace – souhry pohybů a rytmicity. Porucha intersenzorických a senzoricko–motorických funkcí.

TYPY SPU:

 • Dyslexie – porucha čtení.
 • Dysortografie – porucha pravopisu.
 • Dysgrafie – porucha psaní.
 • Dyskalkulie – porucha počítání.
 • Dyspraxie – porucha schopnosti vykonávat manuální, složité úkony.
 • Dyspinxie – porucha výtvarných schopností.
 • Dysmúzie – porucha hudebních schopností.
 • Syndrom porucha pozornosti ADD.
 • Syndrom porucha pozornosti spojené s hyperaktivitou ADHD.

PŘI REEDUKACÍCH SE ROZVÍJÍ TYTO FUNKCE

1. Zrakové vnímání (vizuální percepce)

 • Pravolevou orientaci.
 • Schopnost levo -pravého pohybu očí.
 • Schopnost zrakového rozlišování (diferenciace) – barvy, velikost, tvary, figura a pozadí, podobnost stranově obrácených tvarů.
 • Schopnost zrakové analýzy a syntézy.
 • Zrakovou paměť.

2. Sluchové vnímání

 • Schopnost sluchové orientace.
 • Schopnost sluchového rozlišování (diferenciace) zvuků a tónů, hlásek, slabik, slov, vět, rytmu.
 • Schopnost sluchové analýzy a syntézy.
 • Sluchová paměť.

3. Schopnost koncentrace pozornosti

4. Paměť

 • Proces zapamatování, uchování a vybavení z paměti.

5. Myšlení

 • Schopnost logického myšlení, abstraktního myšlení.

6. Řeč

 • Schopnost artikulace, artikulační obratnost, slovní zásoba a její využívání, komunikační schopnosti.

A) Předmatematické a matematické představy

 • Předčíselné představy.
 • Chápání číselných řad.
 • Orientace v čase.
 • Schopnost provádění matematických operací.
 • Vnímání struktury čísla.

B) Motorické a pohybové funkce

 • Hrubá a jemná motorika – včetně očních pohybů a mluvidel.
 • Senzoricko – motorické funkce spojení vnímání pohybem.
 • Motorická koordinace.

ADHD a ADD

Příčiny

Významnou roli zde hraje genetická dispozice. Je velmi pravděpodobné, že dítě rodičů, kteří měli ADHD bude mít stejné obtíže. Jiné Psychologické teorie předpokládají, že hyperaktivita je ovlivněna i způsobem výchovy. Pokud je hyperaktivní dítě vychovávané a stresované netrpělivým a nervózním rodičem, potom se u něj vytvoří nesprávní vzory chování i komunikace s ostatními lidmi. 

U některých dětí můžeme zaznamenat již řadu symptomů, jako je hyperaktivita, impulzivita a porucha pozornosti již v raném dětství. V mnoha případech tyto obtíže vymizí a dítě se vyvine v souladu s normou. U 65 – 80% jedinců symptomy zůstávají dále i do dospělosti.
Pro rodiče je výchova dítěte s ADHD a hyperaktivitou je zkouškou trpělivosti a vychovatelského umění. Tito rodiče bývají velmi často vyčerpaní z výchovy těchto jedinců. 

Ze své zkušenosti s dětmi s ADHD zde musím upozornit na skutečnost, že právě tito jedinci se často pohybují v rizikových skupinách z hlediska antisociálního chování. Více problémů je v oblasti pozornosti a v percepčně motorických úkolech. Tyto jedinci jsou pomalý v provádění kognitivních operací a velmi často v navazování sociálních vztahů s dětmi ve skupině. Ve třídě je často chování těchto jedinců obtěžující a vyvolává konflikty. Zejména ve skupině, kde se vyskytuje další jedinec s podobnými symptomy. 

Jedinec s ADHD potom zažívá pocity úzkosti, osamocení, snaží se na sebe upozorňovat často nevhodným způsobem.

Porucha učení ADD

Jedná se o prosto poruchu pozornosti. Neobjevují se zde projevy impulzivity a hyperaktivity. Můžeme zde zaznamenat denní snění. Obtíže v navazování sociálních vztahů se stejně starými vrstevníky inklinují často k mladším, méně vyzrálým jedincům. Tito jedinci mají problém zaměřit pozornost na určitou činnost. Mezi těmito dětmi se velmi často objevují poruchy učení., více než ve skupině dětí s ADHD.

ADHD s agresivitou

Charakteristická je zde nesnášenlivost, nedostatek sebeovládání, časté antisociální chování (krádeže, rvačky). Často de bývá dysfunkční rodinné prostředí. Je zde často nutná intenzivní péče více odborníků. Velmi často i medikace. Zde musím upozornit i na skutečnost, že čím později se začne s intervenčními technikami, tím menší je naděje na zlepšení. Více se můžete dovědět na osobních konzultacích.

Reedukace ADHD

Velmi důležitá je zde kooperace – Rodiny, školy, vrstevníků, i dítěte! Nelze provádět reedukaci zaměřenou pouze na dítě. Je nutné vytvořit vhodné prostředí, které my mělo podněcovat k vytváření nových žádoucích způsobů chování. Postupy se zaměřují na způsob života dítěte, snaží se o změnu životního stylu. Je nutné změnit i podmínky, v nichž dítě žije, protože ty bývají často živnou půdou pro vznik konfliktů. Je proto nutné, aby dospělí rozuměl problémům a obtížím dítěte.

Nákupní košík
Přejít nahoru