Moveterapie

Je jeden z prostředků nápravy, ale i prevence ,,Specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) i chování (ADHD, ADD). Napomáhá rozvoji sluchového a zrakového vnímání. Zejména u dětí předškolního a mladšího školního věku. Vychází z konceptů několika přístupů k terapeutické práci s dětmi s poruchami učení i chování. 

Mozek je biologický počítač a pokud jsme si v průběhu života tento počítač zavirovali, nemůžeme se divit, že programy, které z něho vypadávají, jsou plné chyb a omylů. Moveterapie diagnostikuje tyto viry a pomocí jemných a jednoduchých technik je dokáže nalézt a ve většině případů i odstranit. Je to malý zázrak a převrat v psychoterapeutickém přístupu ke klientovi.

Považuje se také jako přístup a způsob aplikované kineziologie.

Anatomicko fyziologické podklady moveterapie

Účinnost této metody vychází z anatomického uspořádání mozkových funkcí a struktur. Žádný děj v mozku nezůstává v oblasti svého vzniku, ale šíří se odtud, rozlévá se na jiné korové buňky. Tento děj se nazývá iradiace. Po iradiaci nastává děj opačného charakteru, koncentrace původního děje do výchozího bodu. Oba druhy pochodů, které probíhají v mozkové kůře (vzrušení a útlum), se mohou šířit (iradiovat) nebo koncentrovat.

Vzrušení vznikající v určitém analyzátoru mozkové kůry se šíří do okolí. Takto iradiace podmiňuje stimulaci center, která s původním podnětem nikterak nesouvisí. Další velmi důležitý činitel je zde i různost funkcí mozkových hemisfér. Prováděné výzkumy dokazují, že přes symetričnost hemisfér, nejsou jednotlivé mozkové funkce v hemisférách zastoupeny stejným způsobem jako je anatomická stavba.

Schéma rozložení mozkových hemisfér

Pravá mozková hemisféra – alternativní (ženská)

 • Vnímá zvuky, jiné, než je řeč, rytmika, hudba.
 • Jazyk obrazy, barvy, symboly.
 • Časová neomezenost, neomezené vnímání – holistický přístup, globální pohled, zaměřenost na celek, vnímání prostoru.
 • Emocionalita, vjemy a podněty.
 • Tvořivost.
 • Nestrannost, nezaujatost, nebojácnost.

Levá mozková hemisféra – dominantní (mužská)

 • Řeč – slova, věty a jejich význam
 • Konfigurace písmen – vidí písmena odděleně
 • Analýza – analytická činnost
 • Zaměřenost na detaily
 • Časová orientace, lineární souvislosti
 • Verbální řeč
 • Představa o sobě – systém přesvědčení
 • Posuzování, hodnocení, orientace na přežití.

Moveterapie plně pracuje s harmonizací funkcí mozkových hemisfét. K tomu, abychom mohli být plně funkční, potřebujeme k přežití plnou součinnost obou mozkových hemisfér.

Jako pomocnou techniku využívá svalové aktivity a poznatků o ovládání svalových skupin v motorické a somatické oblasti mozku (v gyru praecentralis a poscentralis)

Pomocí zákonu iradiace dojde k šíření vzruchů po mozkové kůře a tímto naprosto nenásilně ke stimulaci center, která jsou důležitá pro součinnost při čtení, psaní, vnímání psaného, mluveného slova. Rovněž dochází ke koordinaci pohybů nezbytně nutných při psaní. Stimulace motorické a somatické oblasti obou mozkových hemisfér napomáhá k tomu, aby jedinec byl schopen zapojit obě mozkové hemisféry najednou, nebo v případě nutnosti byl schopen činnosti rozdělovat.

Výzkumné poznatky o reflexním oblouku (nebo jak se v některé literatuře uvádí kruhu) podporují teorii o vlivu svalové aktivity na činnost jednotlivých center. Děti trpící některou z poruch učení nejsou schopny nejjednodušších pohybů, které vyžadují koordinaci pravé a levé poloviny těla. Metoda aplikované kineziologie vychází z reflexního kruhu ovšem ne z klasického pojetí, ale v opačné pořadí. V počátku dítě není schopno některé cviky udělat, a tak musí rodiče nebo učitel se cvikem dítěti pomoci. Tady právě dochází k paradoxní situaci. Se svalem je pohybováno, CNS o tomto pohybu dostává informaci pomocí dostředivých drah, tento pohyb si uvědomí a pomocí odstředivých drah pohyb ,,potvrdí“.

Moveterapie slučuje ve svém působení na děti poznatky anatomicko fyziologické s poznatky výzkumů o působení stresorů na psychiku. Děti s problémy v učení již k samotnému procesu přistupují jako k situaci, která u nich vyvolává stresové reakce. Mozek při této příležitosti reaguje podle klasického schématu: útok neb boj. Veškerá mozková aktivita je zaměřena na ,,záchranu“ proto učení je obrovský stresor. Dosavadní techniky práce s těmito dětmi, jim opět nedávají možnost k učení přistupovat jinak než jako ke stresující situaci.

Moveterapie využívá všech poznatků především k harmonizaci dětské psychiky a naladění se na proces učení jako na hru. Výzkumy opět potvrdily, že mozek je stimulován svalovou aktivitou a ještě dochází ke stimulaci hypofýzy, která následně produkuje endorfiny a ty tuto aktivitu umocňují.(Matějček str.78)

Výchozí Moveterapie je metoda jednotného mozku, jako jedné z metod celostního učení o lidské psychice.

Nejméně známá technika v řadách odborné veřejnosti je metoda jednotného mozku, která vznikla již v 60. letech v Kalifornském Burbanku, jejímiž představiteli jsou Gordon Stokes, Daniel Whiteside, Candace Callaway. Stokes ve své práci využívá behaviorální genetiku.

Nákupní košík
Přejít nahoru